Závěrečná zpráva k opravě kaple sv. Markéty Domčice

Koncem roku 2010 se na faře v Oleksovicích uskutečnilo jednání, za účasti P. Václava Kamenického, faráře farnosti Horní Dunajovice, pana Salety a p. Šmerala, administrátora farnosti Žerotice, na kterém byl projednán návrh opravy kaple sv. Markéty v Domčicích. Byla již předložena zpracovaná projektová dokumentace na statické zajištění stavby.
Kaple je zapsána v seznamu kulturních památek a v té době byla ve vlastnictví farnosti Žerotice. Bylo proto dohodnuto, že zástupci farnosti Žerotice učiní veškeré potřebné úkony k tomu, aby bylo zajištěno financování opravy a následně také vyřešeny majetkoprávní vztahy tak, aby kaple sv. Markéty přešla do vlastnictví farnosti Horní Dunajovice.
Rovněž byly zajištěny nezbytné podklady, a to projektová dokumentace, závazné stanovisko Památkového ústavu a stavební povolení, k podání žádosti o státní příspěvek – dotaci – ze zdrojů Ministerstva kultury České republiky. Žádost o dotaci byla schválena a v měsíci srpnu 2011 byla přidělena ve výši 140 ti. Kč.
Vnitřek kaple byl vystěhován a počátkem měsíce září 2011 byly zahájeny práce na statickém zajištění stavby a následně na celkové rekonstrukci věže. Věž byla sejmuta, kompletně rekonstruována, včetně dřevěných prvků, plechového opláštění, nátěrů a sakrálních znaků. V té době byla požádána i nadace ČEZ o zařazení opravy kaple do grantového řízení, tak aby bylo možné provést celkovou rekonstrukci objektu, včetně střešního pláště, krytiny a klempířských prvků, elektroinstalace, vnitřních i vnějších omítek, nátěrů, výmalby, opravy soch apod. Původně se s tak velkým rozsahem prací nepočítalo. Byly proto osloveny také soukromé i státní organizace, včetně místní obce a požádány o dary na shora citované opravy. Ve farním kostele v Horních Dunajovicích byl uspořádán adventní koncert místního dívčího sboru pod vedením manželů Rytířových, jehož výtěžek byl věnován na opravu kaple. Také se uskutečnily sbírky v kostele i v obci. Počátkem roku 2012 byly zahájeny práce související s celkovou opravou střechy kaple a také ostatní nezbytné práce. Nadace ČEZ poskytla grant ve výši 100 tis Kč. Dary firem, a obce Horní Dunajovice, včetně sbírek činily 129 882,- Kč. Od měsíce května 2012 je kaple sv. Markéty ve vlastnictví farnosti Horní Dunajovice. Celková oprava byla dokončena v polovině července 2012, tedy za 21 měsíců od zadání záměru.
Za tímto stručným popisem postupu prací se také skrývá mnoho dobré vůle občanů Horních Dunajovic – Domčic, kteří přispěli finančními prostředky a prací bez nároku na odměnu. Řemeslníci různých profesí, ať už to byli malíři, natěrači, zedníci, či lešenáři často pracovali buď úplně zadarmo, nebo si nechali uhradit jen nejnutnější materiál. Zde bych chtěl připomenout práci pana Černíka, Salety, Vlčka a Vyhnálka. Celkem bylo odpracováno přibližně 1200 hodin. Je také potřeba poděkovat těm, kteří bez nároku na odměnu, ve svém osobním volnu, mnohdy na úkor své rodiny, zajišťovali materiál, organizovali postup prací, různá jednání s firmami apod.
Dobré dílo se podařilo a všem, co se na něj jakýmkoliv způsobem podíleli, náleží upřímné Pán Bůh zaplať!!
FINANČNÍ ROZVAHA
Příjmy:
Rok 2011:
Příspěvek Ministerstvo kultury ČR                                          140 000,- Kč
Příspěvek farnosti Horní Dunajovice                                      16 000,- Kč
Rok 2012:
Grant nadace ČEZ                                                                    100 000,- Kč
Příspěvek AGRA Horní Dunajovice, a.s.                                   25 000,- Kč
Příspěvek AGROSERVIS, 1. Zemědělská a.s. Višňové              20 000,- Kč
Příspěvek Obec Horní Dunajovice                                           30 000,- Kč
Sbírka při vánočním koncertě v kostele                                  16 822,- Kč
Sbírka v obci při pouti                                                              22 060,- Kč
Příjmy celkem:                                                                         369 882,-Kč
Výdaje:
Rok 2011:
Projekt na statiku                                                                     5 000 ,- Kč
Statické zajištění kaple                                                            120 948,- Kč
Oprava věže kaple                                                                    34 800,- Kč
Rok 2012:
Oplechování věže                                                                     18 000,- Kč
Rekonstrukce krovu kaple                                                        47 760,- Kč
Střešní krytina a klempířské práce                                          85 157,- Kč
Natěračské práce (jen materiál)                                              19 500,- Kč
Přísady do omítek                                                                     2 960,- Kč
Vápno, cement                                                                          4 629,- Kč
Elektro rozvody                                                                         1 580,- Kč
Elektro hromosvod                                                                   1 060,- Kč
Světla, vypínače, zásuvky                                                         5 500,- Kč
Výmalba (jen materiál)                                                             2 000,- Kč
Koberec, svíčky, paramenta                                                     4 150,- Kč
Brána, zámek, spojovací mat.,                                                  3 050,- Kč
Výdaje celkem:                                                                        356 094,- Kč
Zůstatek financí ve výši 13 788,- Kč bude použit na opravu farního kostela v Horních Dunajovicích, která je plánována do konce roku 2012.